Обавештења за наставнике

21. 07. 2020. Стручно упутство о безбедној реализацији  наставе Физичког и здравственог васпитања у ОШ

02. 07. 2020. MicrosoftTeam Детаљан водич за школе

 

 

 

  • 7. 2. 2020.– НОВИ ПРАВИЛНИЦИ О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА:

Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2019). Примењује се почев од школске 2020-2021. године

Правилник о допунама правилника о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/2020). Примењује се почев од школске 2020-2021. године

Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања (“ Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2019). Примењује се почев од школске 2020-2021. године. 

Правилник о допунама правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања (“ Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/2020). Примењује се почев од школске 2020-2021. године

Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2019). Примењује се почев од школске 2021-2022. године

Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2019). Примењује се почев од школске 2021-2022. године

Правилник о плану наставе и учења за седми и осми разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС – Просветни гласник“, бр. 18/2018). Примењиваће се почев од школске 2020/2021, године, у делу који се односи на план наставе и учења за седми разред и почев од школске 2021/2022, године, у делу који се односи на план наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања.

 

  • 05. 02. 2020. године – НОВИ ЗАКОН:

Закон о изменама и допунама закона о основама система образовања и васпитања (“ Сл. гласник РС“, бр. 6/2020). Примењује се почев од 1. фебруара 2020. године.

 

26.01.2020. Календар такмичења у школској 2019/2020.:

КАЛЕНДАР такмичења и смотри 2019/20.

СТРУЧНО УПУТСТВО 2019/20.

Извештај о реализацији такмичења односно смотре – образац

 

16. 12. 2019. – ПРАВИЛНИК  О СТРУЧНО – ПЕДАГОШКОМ НАДЗОРУ “ Сл. гласник РС“ бр 87 из 2019. – Примена од 20. децембра 2019. године

11.09.2019.Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2019.

05.09.2019. – НОВИ ПРАВИЛНИЦИ:

ПРАВИЛНИК о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање(„Службени гласник РС“, бр.46/2019) – Примена од шк. 2019/2020.

26.08.2019. – НОВИ ПРАВИЛНИЦИ:

ПРАВИЛНИК о измени правилника о наставном програму за 7 разред основног образовања и васпитања(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.12/2019)- Примена од шк.2019/2020.

ПРАВИЛНИК о изменама правилника о Плану Уџбеника(„Службени гласник РС- Просветни гласник“, бр.11/2019) – Примена од шк. 2019/2020.

1.7.2019. – Настава у школској 2019/2020. години реализоваће се према Плановима и Програмима прописаним у следећим ПРАВИЛНИЦИМА:

0 PLAN NASTAVE I UČENJA za šk 2019-2020 Bukovac
1 razred Program nastave i učenja
2 razred Program nastave i učenja
3 razred Program nastave i učenja
4 razred Program nastave i učenja
5 i 6 razred Program nastave i učenja
7 razred Program nastave i učenja
8 razred Program nastave i učenja

Календар рада за шк 2019-2020: 
– КАЛЕНДАР за ОШ Војводине за шк 2019-2020 – Правилник  овде
– КАЛЕНДАР за ОШ Војводине за шк 2019-2020 – Табеларни приказ овде
– Службени лист АПВ бр 25 из 2019 – КАЛЕНДАР за ОШ Војводине за шк 2019-2020 овде

03.06.2019. – НОВИ КАТАЛОЗИ за избор уџбеника у школској 2019-2020. godini:

KАТАЛОГ уџбеника за 2. и 6. разред ОШ – Примена од шк. 2019-2020.
KATAЛОГ уџбеника за 1. и 5. разред ОШ – Примена од шк. 2019-2020.

30.05.2019. – Нови Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе

Правилник Оснивање ОШ – Просветни гласник бр 5 из 2019,

20.05.2019. – Нови Правилници 

22 01 2019 – Избор уџбеника за шк. 2019-2020.

25 02 2019 – Нови Закони и Правилници

03 05 2019 – Нови Правилник о наставном плану и програму за 7. разред