Огласи и јавне набавке

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О ЗАКЉУЧЕНОМ  УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  РЕДНИ БРОЈ ЈН МВ 2/2020- УСЛУГА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ, УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ОД ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 1/2020  ДОБАРА –ХРАНА И ПИЋЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

План јавних набавки за 2020. годину

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА НАБАВКА ДОБАРА- ХРАНА И ПИЋЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ ЈН МВ 1/2020

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА Ред.бр. ЈН МВ 2/2020услуга осигурање имовине, ученика, запослених и од опште одговорности из делатности

План јавних набавки за 2020. годину

Одлука о додели уговора  за јавну набавку   мале вредности услуга осигурање имовине, ученика, запослених и од опште одговорности из делатности, редни број ЈН МВ 2/2020

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности набавка добара-Храна и пиће за школску кухињу- ЈН МВ 1/2020

Конкурсна документација за јавну набавку услуга осигурања имовине, ученика, запослених и од опште одговорности из делатности ЈНМВ – 2/2020

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавкемале вредности услуга осигурања имовине, ученика, запосленихи од опште одговорности из делатности  – ЈНМВ 2/2020

Конкурсна документација за јавну набавку добара – хране и пића за школску кухињу ЈН МВ  1/2020

 Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара – хране и пића за школску кухињу ЈНМВ КУХИЊА 1-2020

Одлука о измени уговора о јавној набавци добара – интерактивних табли са пројектором, редни број ЈНОП 1-ЗН/2020

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци добара – интерактивних табли са пројектором ЈНОП1 – ЗН/2020

План јавних набавки за 2020. година

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 1/2020 са “ Grand Tours“ 

Одлука о закључењу оквирног споразума – Настава у природи

Позив за подношење понуда

Koнкурсна документација ЈНМВ 5 – 2019

План јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2019. годину – измена 2
План јавних набавки за 2019. годину – измена 1
План јавних набавки за 2019. годину
План јавних набавки за 2018. годину
Измена плана јавних набавки за 2018. годину

ОШ“ 22.АВГУСТ“ Буковац  О Б Ј А В Љ У Ј Е ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК документ
 
ЈАВНA НАБАВКA – УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ОД ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈНМВ-3/2019
 
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
ЈАВНА НАБАВКА  ДОБАРА – ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ  ЈНМВ – 2/2019
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
ЈАВНA НАБАВКA РАДОВИ-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПОДОВА И ЗИДОВА ЈНМВ-1/2019
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив на подношење понуде
ЈАВНА НАБАВКА – УГРАДЊА НОВОГ ГАСНОГ КОТЛА ЈНМВ 4/2018
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Одговор 25.07.2018.
Конкурсна документација
Позив на подношење понуде
ЈАВНА НАБАВКА  УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ОД ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ  ЈНМВ 2/2018
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измењена конкурсна документација
Конкурсна документација
Позив на подношење понуде
ЈАВНА НАБАВКА  ДОБАРА – ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ  ЈНМВ 1/2018
 Обавештење о закључењу оквирног споразума
Одлука о закључењу оквирног споразума
Конкурсна документација
Позив на подношење понуде
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВИ-ПОПРАВКА НА ОБЈЕКТУ ШКОЛЕ  ЈНМВ 3/2018
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив на подношење понуде
ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ, УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈНМВ  2/2017
Одговор на постављено питање
Конкурсна документација
Позив на подношење понуде
Одлука о избору најповољније понуде
Обавештење о закљученом уговору
ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – ХРАНE И ПИЋA ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ ЈНМВ  1/2017
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одлука о избору најповољније понуде
Обавештење о закљученом  оквирном споразуму