Стручни активи – Тимови и Комисије

Школска 2018/2019.

Стручни актив за развојно планирање

 • Дуганџија Жељко-координатор
 • Тривунчић Драгица
 • Стајчић Иван
 • Лакићевић Ивана
 • Ћурчин Маја
 • Деман Миланка
 • Ђурић Драгослав
 • (председник Савета родитеља)
 • (представник локалне управе)

Стручни актив за развој школског програма

 • Антић Марина – координатор
 • Стојанац Марина
 • Банаи Милан
 • Минаковић Ненад
 • Ђорђевић Марина
 • Деман Миланка

Стручни тим за самовредновање

 • Спирић Анђелка-координатор
 • Медаровић Мирјана
 • Ракита Ивана
 • Виторац Јована
 • Пушковић Даница
 • Калања Валерија
 • председник Савета родитеља
 • представник Ученичког парламента

Стручни тим за заштиту деце од насиља

 • Калања Валерија – координатор
 • Жижић Олах Весна
 • Стајчић Иван
 • Антић Марина
 • Банаи Милан
 • Стојчевска Клаудија

Стручни тим за ИОП

 • Медаровић Мирјана – координатор
 • Лечић Винокић Сњежана
 • Стајчић Иван
 • Виторац Јована
 • Антић Марина
 • Калања Валерија

Тим за стручно усавршавање

 • Рајда Зорица-координатор
 • Виторац Јована
 • Анђелић Зорица
 • Дуганџија Жељко
 • Ракита Ивана
 • Стајчић Иван

Тим за професионалну оријентацију

 • Жижић Олах Весна – координатор
 • Цимеша Јелена
 • Минаковић Ненад
 • Антић Марина
 • Калања Валерија
 • Деман Миланка

Педагошки колегијум

 • Деман Миланка
 • Калања Валерија
 • Мијић Зорана
 • Лечић Винокић Сњежана
 • Дуганџија Жељко
 • Ракита Ивана
 • Стајчић Иван

 Председници стручних већа за области предмета

 •  Вирорац Јована : Стручно веће разредне наставе
 • Лечић Винокић Сњежана: Стручно веће за област језика, књижевности и комуникација
 • Дуганџија Жељко: Стручно веће за област друштвених наука
 • Ракита Ивана: Стручно веће за област природних наука
 • Стајчић Иван: Стручно веће за област вештина и уметности

Руководиоци одељењских већа

 • Стојчевска Клаудија:                од 1-4. разреда
 • Ђорђевић Марина:                    од 5-8. разреда

 Дечји савез

 • Ћурчин Маја – координатор
 • Бикицки Ирена
 • Матовић Светлана

Црвени крст

 • Видаковић Славољуб-координатор
 • Банаи Милан
 • Дулић Катарина

Ученички парламент

 • Жижић Олах Весна – координатор
 • Антић Марина

Тим за награђивање ученика

 • Лечић Винокић Сњежана – координатор
 • Анђелић Зорица
 • Рајда Зорица
 • Жижић Олах Весна

Волонтерски тим

 • Марина Антић – координатор
 • Дулић Катарина

Вршњачки тим

 • Бикицки Ирена
 • Цимеша Јелена

Тим за културу и јавну делатност школе

 • Тривунчић Драгица – координатор
 • Ђорђевић Марина
 • Анђелић Зорица
 • Матовић Светлана
 • Спирић Анђелка
 • Лечић Винокић Сњежана
 • Стојчевска Клаудија
 • Ћурчин Маја

Тим за кризне интервенције

 • Деман Миланка
 • Калања Валерија
 • Мандић Нада
 • Ђурић Драгослав
 • Минаковић Ненад

Тим за естетско-еколошко уређење школе

 • Пушковић Даница
 • Жигић Алан
 • Стојчевска Клаудија
 • Стојанац Марина

Тим за израду сајта школе

 • Рајда Зорица
 • Петровић Стејин Александра – администратор сајта
 • Мијић Зорана

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

 • Стајчић Иван
 • Стојчевска Клаудија
 • Тривунчић Драгица

Комисија за дежурство

 • Ћурчин Маја- координатор
 • Дулић Катарина
 • Станојевић Јелена

Комисија за израду и праћење Годишњег плана рада школе

 • Деман Миланка
 • Калања Валерија
 • Виторац Јована
 • Антић Марина

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

 • Мандић Нада
 • Деман Миланка
 • Калања Валерија

Записник на седницама Наставничког већа водиће Анђелић Зорица

Летопис школе: Рајда Зорица