Правилници

Правилник о Упису ученика у средњу школу Сл. гл. РС бр. 23 и 34 из 2023

ПРАВИЛНИК о ДОПУНИ Правилника о Програму НиУ за четврти разред основног ОиВ Сл. гл. РС-Просветни гл. бр. 1 из 2023

ИСПРАВКА Правилника о Измени Правилника о Плану НиУ за 1. циклус и Програму НиУ 1. разред основог ОиВ СГ РС-ПГ бр. 1 из 2023

Правилник о УПИСУ УЧЕНИКА у СРЕДЊУ ШКОЛУ Сл. гл. РС, бр. 42-2022, 57-2022 и 67-2022

Правилник о ИЗМЕНИ правилника о ПЛАНУ НиУ за 1. циклус и ПРОГРАМУ НиУ за 1. Разред основног ОиВ СГ РС – Просветни гл. бр. 16 из 2022.

Правилник о ИЗМЕНАМА правилника о ПЛАНУ НиУ за 5. и 6. разред и ПРОГРАМУ НиУ за 5. и 6. разред основног ОиВ СГ РС – Просветни гл. бр. 16 из 2022.

Правилник о ИЗМЕНИ правилника о ПРОГРАМУ НиУ за 7. разред основног ОиВ СГ РС – Просветни гл. бр. 16 из 2022.

Правилник о ИЗМЕНИ правилника о ПРОГРАМУ НиУ за 8. разред основног ОиВ СГ РС – Просветни гл. бр. 16 из 2022.

ПРАВИЛНИК о ДИПЛОМАМА за изузетан успех у основном ОиВ Сл. гл. РС бр. 139-2022

ПРАВИЛНИК о измени Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи Сл. гл. РС – ПГ бр. 15-2022.

Посебан Колективни Уговор за запослене у ОШ на снази од 12. 11. 2022.

ПРАВИЛНИК о изменама правилника о програму ЗАВРШНОГ ИСПИТА у основном образовању и васпитању Сл. гласник РС – Просветни гласник бр. 14-2022

ПРАВИЛНИК о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у ОШ Сл. Гласник РС бр. 102-2022

ПРАВИЛНИК о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у ОШ – ОБРАСЦИ Сл. гласник РС бр. 102-2022

ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за трећи разред Сл. гл.-Просветин гласник бр. 7-2022

ПРАВИЛНИК о измени Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи SGRS PG br 5 iz 2022.

ПРАВИЛНИК о ближим условима за организовање, остваривање и праћење ИСХРАНЕ ученика у основној школи Сл. Гласник РС бр. 68-2018

04. 04. 2022. НОВИ Правилник о УПИСУ ученика у СРЕДЊУ ШКОЛУ Службени гласник РС број 42 од 1. априла 2022.

ПРАВИЛНИК о ближим условима организовања Целодневне наставе и ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА Сл. гласник РС бр. 77-2014

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА Сл. гласник РС бр. 109-2021

ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред

ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за седми разред

ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за осми разред

ПРАВИЛНИК о ближим условима за ОСНИВАЊЕ, Почетак рада и обављање делатности ОШ Сл. гласник РС-Просветни гласник бр. 5-2019 и 16-2020

ПРАВИЛНИК о програму свих облика рада СТРУЧНИХ САРДНИКА Сл. гласник РС-Просветни гласник бр. 5-2012 и 6-2021-др. правилник

08. 06. 2021. ПРАВИЛНИК о УПИСУ ученика у СРЕДЊУ ШКОЛУ – Сл. гласник РС бр 31-2021 и 46-2021

29. 03. 2021. НОВИ Правилник о УПИСУ ученика у СРЕДЊУ ШКОЛУ Сл. гласник РС бр. 31 из 2021.

 

1) ПРАВИЛНИК о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе , („Службени гласник РС – Просветни гласник“ број 5/2019 од 25. априла 2019. године). ПРИМЕНА од 04. маја 2019.године

2) ПРАВИЛНИК о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање , („Службени гласник РС “ број 46/2019 од 02. априла 2019. године). ПРИМЕНА од 10. априла 2019.године

3) ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 2019 , („Службени гласник РС “ број 34/2019 од 17. маја 2019. године). ПРИМЕНА од школске 2019/2020. године. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Члан 19/ Завршне одредбе гласи: “ Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању(„Службени гласник РС“, број 67/13), осим за ученике који су школске 2019/2020. године трећи, четврти, седми и осми разред.“

3а) ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању , („Службени гласник РС “ број 67/2013године). ПРИМЕНА од школске 2013/2014. године. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Члан 20/ Завршне одредбе гласи: “ За ученике из става 1. овог члана (осим за ученике који су школске 2019/2020. године трећи, четврти, седми и осми разред) примењује се Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању(„Службени гласник РС“, број 67/13) до завршетка циклуса образовања и васпитања.“

4) ПРАВИЛНИК о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи , („Службени гласник РС “ број 30/2019 од 25. априла 2019. године). ПРИМЕНА од школске 2019/2020. године

4а) ПРАВИЛНИК о начину обављања организованог превоза деце , („Службени гласник РС “ број 52/2019 од 30. јула 2019. године). ПРИМЕНА од 01. септембра 2019. године

5)  ПРАВИЛНИК о вредновању квалитета рада установе , („Службени гласник РС “ број 10/2019 од 15. фебруара 2019. године). ПРИМЕНА од школске 2019/2020. године

6) ПРАВИЛНИК о изменама правилника о Плану уџбеника, („Службени гласник РС – Просветни гласник“ број 11/2019 од 11. јула 2019. године). ПРИМЕНА од школске 2019/2020. године

7)  ПРАВИЛНИК о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања, („Службени гласник РС “ број 73/2016 и 45/2018). ПРИМЕНА од школске 2018/2019. године

8) ПРАВИЛНИК о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање, („Службени гласник РС “ број 74/2018 од 05. октобра 2018. године). ПРИМЕНА од 13. октобра 2018.године

9) ПРАВИЛНИК о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, („Службени гласник РС “ број 68/2018 од 05. октобра 2018. године). ПРИМЕНА од 07. септембра 2018.године

10) ПРАВИЛНИК о стандардима квалитета рада установе, („Службени гласник РС “ број 14/2018 од 23. јула 2018. године). ПРИМЕНА од 10. августа 2018.године

11) ПРАВИЛНИК о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника, („Службени гласник РС “ број 81/2017 и 48/2018).

12) ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, („Службени гласник РС – Просветни гласник“ број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018).

13) ПРАВИЛНИК о програму завршног испита у основном образовању и васпитању, („Службени гласник РС – Просветни гласник“ број 1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014 и 2/2018).

14) ПРАВИЛНИК о стандардима компентенција директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 38/2013)

15)  ПРАВИЛНИК о програму свих облика рада стручних сарадника („Службени гласник РС – Просветнигласник“, бр. 5/2012).

16)  ПРАВИЛНИК о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи,(„Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 2/92 и 2/2000)

17) УРЕДБА о КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору, („Службени гласникРС“, бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018). ПРИМЕНА од јануара 2018. године.

18) Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2019, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 2019.