Обавештења за наставнике

За наставнике – Како бринути о себи током кризних ситуација

УПУТСТВО за Педагошки рад одељењског старешине

ПРАВИЛНИК о ДИПЛОМАМА за изузетан успех у основном ОиВ Сл. гл. РС бр. 139-2022

05. 10. 2022. МПНТР – Од наредне школске године измењени уџбеници за биологију

04. 10. 2022. МПНТР – До 30. децембра изјашњавање осмака о избору предмета за трећи тест на завршном испиту

24. 11. 2022. Менторство – Водич за наставнике у школама

Посебан Колективни Уговор за запослене у ОШ на снази од 12. 11. 2022.

Правилник о ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА у основном образовању и васпитању

Правилник о НОРМИ ЧАСОВА непосредног рада са ученицима НАСТАВНИКА у ОШ

25. 01. 2022. Стручно усавршавање наставника као право и дужност, потреба и показатељ квалитета рада

05. 01. 2022. ЗУОВ – НОВИ Приручник и Водич за наставнике

28. 12. 2021. МПНТР – Стручно упутство и Календар такмичења и смотри основних школа за школску 2021-2022. годину

25. 12. 2021. Приручници за примену компетенција за демократску културу у онлајн окружењу

30. 11. 2021. Приручник за наставнике – Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености

25. 11. 2021. Приказ и анализа резултата истраживања – Извођење образовно васпитног процеса учењем на даљину

20. 11. 2021. НОВИ ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА Сл. гласник РС бр. 109-2021

14. 11. 2021. ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ – Видео обука

08. 11. 2021. Програми слободних наставних активности за 5, 6, 7. и 8. разред

06. 11. 2021. Нови приручници за наставнике

08. 09. 2021. Онлајн и Хибридна учење – Смернице

30. 08. 2021. МПНТР – Допис директорима ОШ – Слободне наставне активности НОРМЕ

26. 08. 2021. ЗУОВ – ИЗМЕНЕ Плана реализације наставе ОШ – школска 2021-2022. година

05. 08. 2021. ЗУОВ – План реализације наставе ОШ – школска 2021-2022. година

06. 07. 2021. МПНТР – Допис ОШ – Школа за 21. век

23. 06. 2021. МПНТР – Стручно упутство за формирање одељења и начин финансирања у ОШ и СШ за шк 2021-2022. годину

21. 06. 2021. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за други разред основног ОиВ

21. 06. 2021. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног ОиВ

21. 06. 2021. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног ОиВ

20. 06. 2021. СТРАТЕГИЈА развоја ОиВ у РС до 2030 – Акциони план период 2021 до 2023.

20. 06. 2021. СТРАТЕГИЈА развоја ОиВ у РС до 2030.

19. 06. 2021. Водич за рад секцијa за програмирање у оквиру програма Школе за 21. век

18. 06. 2021. Водич кроз ваннаставне активности – приручник

17. 06. 2021. ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ – Водич за Школе

07. 06. 2021. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА О-В РАДА ЗА ОШ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ ЗА ШК 2021-2022. годину

07. 06. 2021. ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОШ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022. ГОДИНУ

02. 06. 2021. Критичко мишљење и решавање проблема у школи – Збирка приера припрема за часове

22. 04. 2021. Нови термини одржавања такмичења и смотри ученика основних школа (април, мај и јун 2021. године)

21. 04. 2021. Примена Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање – видео обука

25. 03. 2021. ИЗБОР уџбеника за школску 2021-2022. годину

25. 03. 2021. Каталог уџбеника за четврти и осми разред основног образовања и васпитања СГ РС – Просветни гласник број 2 од 24. марта 2021.

17. 02. 2021. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – Онлајн и Хибридно учење

15. 02. 2021. УПУТСТВО за јачање ВАСПИТНЕ улоге школе кроз унапређивање ВАННАСТАВНИХ активности у ОШ

11. 02. 2021. Приручник за пројектну наставу и наставу на даљину

19. 01. 2021. МРЗБиСП – ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ ОД ЦОВИД-19 НА РАДНОМ МЕСТУ

19. 01. 2021. МРЗБиСП – Водич за безбедан и здрав рад од куће

17. 01. 2021. МПНТР – КАЛЕНДАР такмичења и смотри учеика ОШ за šk 2020-2021

17. 01. 2021. МПНТР – Стручно УПУТСТВО о организовању такмичења и смотри ученика ОШ и СШ за шк 2020-2021

4.10.2020. Приручници за наставнике грађанског васпитања у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања

Приручник за Наставнике ГРАЂАНСКОГ васпитања у 1. циклусу

Приручник за Наставнике ГРАЂАНСКОГ васпитања у 2. циклусу

01. 10. 2020. Дигитални свет – онлајн обука за наставнике разредне наставе

15.09.2020. Приручник за Пројектну наставу и Наставу на даљину

31.08.2020. Упутство за приступ Gugl учионици – Google-Classroom

24.08.2020. ZUOV – План реализације наставе у случају ванредних ситуација и околности за основну школу

21.08.2020. Google G Suite for Education за школе – упутство за регистрацију и активацију

08.08.2020.МПНТР – ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У

ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

08.08.2020. Ка сигурном и подстицајном школском окружењу – Водић за школе

25.7.2020. ЗВКОВ – Оквир за процену капацитета ОШ за организовање образовања на даљину

21. 07. 2020. Стручно упутство о безбедној реализацији  наставе Физичког и здравственог васпитања у ОШ

02. 07. 2020. MicrosoftTeam Детаљан водич за школе

 

 

 

  • 7. 2. 2020.– НОВИ ПРАВИЛНИЦИ О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА:

Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2019). Примењује се почев од школске 2020-2021. године

Правилник о допунама правилника о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/2020). Примењује се почев од школске 2020-2021. године

Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања (“ Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2019). Примењује се почев од школске 2020-2021. године. 

Правилник о допунама правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања (“ Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/2020). Примењује се почев од школске 2020-2021. године

Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2019). Примењује се почев од школске 2021-2022. године

Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2019). Примењује се почев од школске 2021-2022. године

Правилник о плану наставе и учења за седми и осми разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС – Просветни гласник“, бр. 18/2018). Примењиваће се почев од школске 2020/2021, године, у делу који се односи на план наставе и учења за седми разред и почев од школске 2021/2022, године, у делу који се односи на план наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања.

 

  • 05. 02. 2020. године – НОВИ ЗАКОН:

Закон о изменама и допунама закона о основама система образовања и васпитања (“ Сл. гласник РС“, бр. 6/2020). Примењује се почев од 1. фебруара 2020. године.

 

26.01.2020. Календар такмичења у школској 2019/2020.:

КАЛЕНДАР такмичења и смотри 2019/20.

СТРУЧНО УПУТСТВО 2019/20.

Извештај о реализацији такмичења односно смотре – образац

 

16. 12. 2019. – ПРАВИЛНИК  О СТРУЧНО – ПЕДАГОШКОМ НАДЗОРУ “ Сл. гласник РС“ бр 87 из 2019. – Примена од 20. децембра 2019. године

11.09.2019.Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2019.

05.09.2019. – НОВИ ПРАВИЛНИЦИ:

ПРАВИЛНИК о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање(„Службени гласник РС“, бр.46/2019) – Примена од шк. 2019/2020.

26.08.2019. – НОВИ ПРАВИЛНИЦИ:

ПРАВИЛНИК о измени правилника о наставном програму за 7 разред основног образовања и васпитања(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.12/2019)- Примена од шк.2019/2020.

ПРАВИЛНИК о изменама правилника о Плану Уџбеника(„Службени гласник РС- Просветни гласник“, бр.11/2019) – Примена од шк. 2019/2020.

1.7.2019. – Настава у школској 2019/2020. години реализоваће се према Плановима и Програмима прописаним у следећим ПРАВИЛНИЦИМА:

0 PLAN NASTAVE I UČENJA za šk 2019-2020 Bukovac
1 razred Program nastave i učenja
2 razred Program nastave i učenja
3 razred Program nastave i učenja
4 razred Program nastave i učenja
5 i 6 razred Program nastave i učenja
7 razred Program nastave i učenja
8 razred Program nastave i učenja

Календар рада за шк 2019-2020: 
– КАЛЕНДАР за ОШ Војводине за шк 2019-2020 – Правилник  овде
– КАЛЕНДАР за ОШ Војводине за шк 2019-2020 – Табеларни приказ овде
– Службени лист АПВ бр 25 из 2019 – КАЛЕНДАР за ОШ Војводине за шк 2019-2020 овде

03.06.2019. – НОВИ КАТАЛОЗИ за избор уџбеника у школској 2019-2020. godini:

KАТАЛОГ уџбеника за 2. и 6. разред ОШ – Примена од шк. 2019-2020.
KATAЛОГ уџбеника за 1. и 5. разред ОШ – Примена од шк. 2019-2020.

30.05.2019. – Нови Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе

Правилник Оснивање ОШ – Просветни гласник бр 5 из 2019,

20.05.2019. – Нови Правилници 

22 01 2019 – Избор уџбеника за шк. 2019-2020.

25 02 2019 – Нови Закони и Правилници

03 05 2019 – Нови Правилник о наставном плану и програму за 7. разред