Школска библиотека

Школска библиотека у Основној школи „22. август” у Буковцу формирана је 1978. године, а све до 1999. водили су је наставници којима је она била додатна обавеза или начин да попуне норму.

У књиге инвентара за тај период (до 1999. године), било је уведено нешто преко 6800 библиотечких јединица. Библиотечки фонд је у међувремену попуњаван на уобичајене начине: куповином из редовнох средстава и из средстава уплаћених од стране корисника за кашњење и оштећивање књига, поклонима појединаца, установа, наставника и сарадника.

Данас библиотека броји преко 15700 јединица, осим електронских и периодичних публикација.

Поводом Дана школе (октобар 2015), овај годинама припремани каталог постаје доступан, како ученицима и наставницима, тако и осталим посетиоцима сајта. Каталог садржи податке о свим ауторима ове врсте публикација.

У вези с тим, ево неколико објашњења која ће корисницима сајта помоћи да остваре контакт са библиотеком, односно – са потребном литературом.

Ради уштеде простора у просторији библиотеке, физички очуване књиге које нису актуелне или чије је новије издање у међувремену набављено, смештене су у приручни библиотечки депо. То је у у овом каталогу означено плаво штампаним бројевима. На пример, напомена уз инвентарни број књиге 14 значи да се дотична књига налази у депоу, у кутији означеној тим бројем.

У каталогу ће посетиоци наићи и на ознаку R, што значи да је дотична књига расходована (услед физичке дотрајалости), или да је изгубљена.

Све промене које буду у међувремену настајале, биће редовно уношене у ове каталоге.

АУТОРСКИ КАТАЛОГ – СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА, УЏБЕНИЦИ И ОСТАЛО

АУТОРСКИ КАТАЛОГ – КЊИЖЕВНОСТ

НАСЛОВНИ КАТАЛОГ – СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА, УЏБЕНИЦИ И ОСТАЛО

НАСЛОВНИ КАТАЛОГ – КЊИЖЕВНОСТ